Dane

Kontaktowe

Kontakt dla Spółek

Kontakt:
projekty@ventures.pgnig.pl
+48 22 587 52 90
+48 500 915 290

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Ventures Sp. z o.o. (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa.

  • Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres PGNiG Ventures Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa.

  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy (w tym przede wszystkim zgłaszania projektów inwestycyjnych) oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji w sprawie projektów inwestycyjnych, a także kierowaniu i otrzymywaniu zapytań projektowych i inwestycyjnych oraz prowadzeniu korespondencji w tej sprawie, jak również umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  • Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy, na podstawie odpowiednich umów zawartych z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (w tym z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją).

  • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  • Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez PGNiG, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe (adres e-mail).

  • Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.

  Stosownie do treści art. 27c ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.), PGNiG Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 25A, NIP: 5272707093 (dalej: Spółka), informuje o adresie strony internetowej, na której zamieszczono informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.: https://pgnig.pl/strategia-podatkowa

  W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka wchodziła w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej PGNiG, NIP: 1080021073.

  PGNiG Ventures
  sp. z o.o.
  ul. M. Kasprzaka 25a
  01-224 Warszawa
  NIP: 5272707093
  REGON: 147027404
  KRS: 0000490154
  Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy
  XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy: 26 190 000 zł