Polityka prywatności

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Ventures Sp. z o.o. (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa.
  2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres PGNiG Ventures Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy (w tym przede wszystkim zgłaszania projektów inwestycyjnych) oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji w sprawie projektów inwestycyjnych, a także kierowaniu i otrzymywaniu zapytań projektowych i inwestycyjnych oraz prowadzeniu korespondencji w tej sprawie, jak również umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy, na podstawie odpowiednich umów zawartych z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (w tym z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją).
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez PGNiG, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe (adres e-mail).
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.